Hållbarhet

Grundvattnet spelar en grundläggande roll i vattnets kretslopp och är avgörande för att bibehålla våtmarker och vattenflöden, och det fungerar som en buffert under torra perioder. Med andra ord tillhandahåller det basflödet (dvs. det vatten som försörjer vattendragen året runt) till ytvattensystemen, varav många används för vattenförsörjning och rekreation. I många vattendrag i Europa till exempel kommer mer än 50 % av det årliga flödet från grundvatten. Under perioder med låga flöden kan denna siffra stiga till mer än 90 % och därför kan försämringen av grundvattnets kvalitet direkt komma att påverka de berörda ytvatten- och landekosystemen.

Sötvatten i världen

Grundvattnet utgör den största sötvattenreservoaren i världen, och står för mer än 97 % av allt tillgängligt sötvatten på jorden (exklusive glaciärer och små inlandsisar). Återstående 3 % består främst av ytvatten (sjöar, vattendrag, våtmarker) och markfuktighet. Hittills har fokuset på grundvattnet huvudsakligen berört användningen av detta som dricksvatten, och det har också setts som en viktig resurs för industrin (t.ex. kylvatten) och jordbruk (bevattning). Det står dock allt mer klart att grundvatten inte endast bör ses som en vattenreservoar, utan också bör skyddas för sitt miljömässiga värde.

Ett viktigt inslag i ett hållbart samhälle

Rikliga mängder grundvatten av hög kvalitet är grundläggande för alla länder och medborgare. Grundvattnet, vår mest värdefulla naturresurs, måste skyddas för oss alla. Tillgången till rent, säkert dricksvatten är ett viktigt inslag i ett sunt och hållbart samhälle.

Den pågående diskussionen om att skydda vattenkvaliteten och förebygga föroreningar fortsätter att hamna högt upp på dagordningarna världen över.

Föroreningarna lever vidare

Eftersom grundvattnet rör sig långsamt genom markytan kan konsekvenserna av människans verksamheter bli långvariga. Detta innebär att de föroreningar som släpptes ut för några decennier sen – oavsett om de härrör från jordbruk, industrin eller mänskliga verksamheter – fortfarande kan utgöra ett hot mot grundvattenkvaliteten idag, och kommer i vissa fall att fortsätta att göra det under många kommande generationer.

Riskbedömning och förebyggande

Det norska företaget Borregard satsar stort på riskbedömning och riskprevention. Denna internationella koncern har försäljningskontor och fabriker i 16 länder, och har ett av världens mest avancerade och hållbara bioraffinaderier. För sin tankpark i Sarpsborg i Norge beslutade sig företaget för att ha ett robust grundvattenskydd mot kemikalier i händelse av eventuella olyckor. Därför var membran med hög motståndskraft mot kemikalier ett måste för en säker och snabb uppgradering av golven och de bärande väggarna. Användningen av ett membran förenklade renoveringen utan någon komplicerad renovering av betongen.

Membran skyddar vattnet

Efter att ha rengjort ytan med högtryckstvätt installerades Sikaplan® WP 6200-20C-membranet av Borge Miljøservice AS. Utöver den höga kemikaliebeständigheten står membranet också emot UV-strålning. Produkten tillverkas av polyolefiner (FPO) och innehåller inga ftalater. Den kan återvinnas när den har slitits ut.

Säkerhet vid industrianläggningar hjälper

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) hade cirka 768 miljoner människor inte tillgång till en bra dricksvattenkälla under 2011 och 185 miljoner människor tillgodosåg sina dagliga behov av dricksvatten med hjälp av ytvatten. Sötvattnet är fortfarande begränsat och dess kvalitet hotas ständigt. Det är viktigt att bevara sötvattenkvaliteten med tanke på dricksvattenförsörjningen, livsmedelsproduktionen och det vatten som används för rekreationsändamål. Genom att säkra industrianläggningar och parker kommer man garanterat att bidra till att skydda vattenkvaliteten.