Kära Sika vänner,

Sika tar ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av sin verksamhet och agerar med ansvar gentemot alla intressenter. Vi är stolta över våra hållbarhetsprestanda och det faktum att vi har levererat mer värde till våra intressenter med mindre påverkan på miljön.

Hållbarhet ger resultat

Sika hållbarhetsstrategi har visat sitt värde: med en ökning av energieffektiviteten med cirka 15% under 2014 och 2015 i jämförelse med 2013, är Sika på god väg. Vattenförbrukning per sålt ton har minskat under samma period med 43% till 0,41 kubikmeter. Investeringar i olika energi- och vatteneffektiviseringsprojekt vid anläggningar över hela världen betalat sig. Och sedan 2013 har mängden avfall minskats totalt med 3,3%. Antalet arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid på mer än en dag visade ett år till år minskning med cirka 10%.

Hållbarhet genomsyrar hela organisationen. I detta sammanhang är vi stolta över att ha ett stort antal mångårig medarbetare. I Sika gäller interna och externa utbildningar som viktiga utvecklingsverktyg för sina mer än 17 000 anställda. 2015, la företaget cirka 11,1 CHF miljoner på personalutveckling, vi ger minst tio timmars utbildning per år för varje anställd. 2015 stod denna siffra på 11,9 timmar.

Hållbarhet som drivkraft

Genom sina produkter, system och lösningar, försöker Sika generera nytta för intressenter som uppväger de negativa konsekvenserna av produktionsprocessen och resursförbrukning. Både rätt strategi och förtroende samt engagemang av alla anställda är pelarna i Sikas framgång. Sikas resa till ett globalt ledarskap bygger på företagets entreprenörsfilosofi och Sika "spirit", som är synonymt för den starka uppsättning av värderingar och principer som är företagets DNA och kultur: Customer First, Courage for Innovation, Sustainability & Integrity, Empowerment & Respect, and Manage for Results.

Hållbarhet har alltid varit en del av vår identitet. Vi strävar efter att kontinuerligt mäta, förbättra, rapportera och kommunicera hållbart värdeskapande. "Mer värde - mindre påverkan" avser Sikas åtagande att maximera värdet av våra lösningar och bidrag för nuvarande och kommande generationer.

Etiska standards

Sika förbättrar social och ekonomisk utveckling i alla länder och samhällen där vi är verksamma. Genom Romuald Burkard Foundation stöder Sika aktivt sociala projekt på lokal nivå. Som medlem i FN: s Global Compact har bolaget åtagit sig att främja en global hållbar utveckling. Sika ska inte kompromissa om integritet och tillämpar en hög etisk standard i vårt arbete. Sikas "Code of Conduct" definierar de normer och regler för uppförande för företaget och alla våra anställda.