Sika följer strikt FNs 10 Global Compact Principles och accepterar inte barnarbete (se Global Compact Principle Five: "Businesses should uphold the effective abolition of child labour.")

UN Global Compact

Minimiålder för tillträde till arbete eller för att arbeta

Utvecklade länder   Utvecklingsländer  
Lättare uppgifter
13 år
  12 år
Vanligt arbete
15 år
  14 år
Farligt arbete
18 år
  18 år

ILO Konvention Nr. 182

Internationella arbetarorganisationen (ILO) Konvention No. 182 kräver att regeringar prioriterar att avskaffa de värsta formerna av barnarbete som genomförs av alla barn under 18 år. De definieras som:

 • Alla former av slaveri — inklusive handel med barn, skuldslaveri, tvångsarbete, och användningen av barn i väpnade konflikter.
 • Användningen, koppleri eller erbjudande av ett barn för prostitution, för framställning av pornografi eller pornografiska syften.
 • Användningen, koppleri eller erbjudande av ett barn för olaglig verksamhet, i synnerhet produktion och handel med narkotika.
 • Arbete som sannolikt kommer att skada barnets hälsa, säkerhet eller moral som en följd av arbetets art eller de omständigheter under vilka det utförs.
 • Vara uppmärksam på länder, regioner, sektorer, näringsgrenar där det finns en större risk för barnarbete och agera i enlighet med riktlinjer och rutiner.
 • Följa åldersbestämmelser i nationell arbetslagstiftning och om den nationella lagstiftningen är otillräcklig, ta hänsyn till internationella standarder.
 • Använda lämpliga och kontrollerbara mekanismer för ålderskontroll i rekryteringsförfaranden.
 • När det finns barn under den lagliga arbetsföra åldern på arbetsplatsen, vidta åtgärder för att ta bort dem från arbetet.
 • Hjälp till att söka livsdugliga alternativ och tillgång till lämpliga tjänster för barnen och deras familjer.
 • Utöva inflytande på underentreprenörer, leverantörer och andra affärspartners för att bekämpa barnarbete.
 • Utveckla och genomföra mekanismer för att upptäcka barnarbete.
 • Om lönerna inte bestäms kollektivt eller genom minimilönreglering, vidta åtgärder för att se till att löner som betalas ut till vuxna tar hänsyn till behoven hos både dem och deras familjer.