Internrevision

Våra normer på området för de mänskliga rättigheterna är dokumenterade i Sikas Uppförandekod och i företagets riktlinjer och principer. Mänskliga rättigheter är en del av Sikas uppförandekod och företagets policyer och principer. Företagets VD är skyldig att strikt följa rättspraxis och övervaka företaget därefter. Dessutom, är hen ansvarig för att vidta förebyggande åtgärder. Revisioner av mänskliga rättigheter ingår i det interna revisionsprogrammet och de juridiska granskningar som genomförs regelbundet i dotterbolagen.

Omkring 20 internrevisioner och 10 juridiska revisioner genomförs årligen, vilket motsvarar cirka 20% av Sikas dotterbolag. Detta är en preliminär rapport som bygger på principerna som anges ovan. För att öka täckningen av denna revision är den sedan år 2014 integrerad i alla revisioner för kvalitet och riskhantering.

 

GRI

Dialog med intressenter

Temat för intressenter löper över FNs vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, och är avgörande för företagets ansträngningar att uppfylla sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Sika ser sammarbete med intressenter som en pågående process av interaktion och dialog. Via en väsentlighetsbedömning och en rådgivande hållbarhetsstyrelse ser företaget till att förstå och svara på intressen och oro hos alla berörda parter.

Sika engagerar både externa och interna intressenter. Syftet med externa engagemang är att se till att viktiga perspektiv integreras i bedömningar och analyser. Sika interagerar med expert aktörer, även utanför företaget. Internt engagemang är avgörande för att övervaka politik, processer och rutiner. Det övergripande målet är att säkerställa Sikas Uppförandekod i alla Sikas verksamheter.