Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en del av Sikas uppförandekod och företagets policyer och principer. Företagets VD är skyldig att strikt följa rättspraxis och övervaka företaget därefter. Dessutom, är hen ansvarig för att vidta förebyggande åtgärder. Revisioner av mänskliga rättigheter ingår i det interna revisionsprogrammet och de juridiska granskningar som genomförs regelbundet i dotterbolagen.

Omkring 20 internrevisioner och 10 juridiska revisioner genomförs årligen, vilket motsvarar cirka 20% av Sikas dotterbolag. Detta är en preliminär rapport som bygger på principerna som anges ovan. För att öka täckningen av denna revision är den sedan år 2014 integrerad i alla revisioner för kvalitet och riskhantering.