Sikas Uppförandekod

Sika följer strikt alla lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Företaget och alla anställda följer Sikas Uppförandekod, oavsett var de arbetar och vad deras funktion är, även om den är strängare än gällande lokala lagar.

Sika följer de FNs 10 Global Compact principles och använder GRI G4 riktlinjerna. För att integrera åsikter och intressen hos alla berörda parter och stärka engagemanget har Sika undertecknat FNs Global Compact och är medlemmar i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).