Vårt agerande gentemot kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och allmänheten styrs av en hög etisk standard. Vi agerar i enlighet med lagar och förordningar inklusive internationella arbetsmarknadslagar och konkurrensregler. Oberoende av marknad och lokal lagstiftning tillämpas följande minimikrav inom Sika:

  • Vi kompromissar inte när det gäller integritet
  • Vårt agerande på marknaden är resultatorienterat och rättvist. Vi kommer inte att samarbeta med konkurrenter om priser, kvantiteter eller marknader. Vi kommer inte att missbruka en dominerande ställning. Uttalanden om konkurrenter är sanna och objektiva.
  • Vi deltar inte i varken aktiv eller passiv korruption.
  • Vi tillämpar gällande standarder för vår produktion och våra lösningar uppfyller dessa krav under hela deras livscykel.
  • Vi tillämpar gällande standarder och lagstiftning för arbetarskydd och löner för våra anställda och följer FN: s principer om mänskliga rättigheter och internationell arbetsrätt.
  • Vi kommer att genomföra uppföljande åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av dessa principer.

I samband med förvärv eller i samband med "dålig praxis" kräver vi full redovisning av det aktuella fallet från den lokala ledningen för företaget ifråga.