Kan gruvornas säkerhetstänk appliceras på tunnlar?

Under de senaste årens tunnelbyggnationer har flera allvarliga olycksfall inträffat. Detta har satt säkerhet mer och mer i fokus, vilket gäller inte minst för Förbifart Stockholm. Regeringen har gjort tydliga uttalanden om att arbetsmiljön är högprioriterad och Arbetsmiljöverket har lämnat förslag på lagändringar bland annat för att tydliggöra vem som har ansvar för vad när man anlitar entreprenörer och underentreprenörer. Säkerhet i arbetsmiljön har varit en ledande parameter inom gruvindustrins utveckling av sprutbetong och denna kunskap finns redan hos materialleverantörerna och kan därmed appliceras på andra områden t.ex. inom tunnlar.

Gruvorna leder vägen

För att kunna bryta malm under jord måste det byggas logistiktunnlar i gråberget och produktionsorter i malmkroppen. Vid behov förstärks väggar och tak med bultar, nät och fiberarmerad sprutbetong.

För gruvindustrin i Sverige har produktivitet och effektivitet under säkra arbetsförhållanden länge varit mycket viktiga fokuspunkter. Behov av tidseffektiva salvcykler har ställt stora krav på ett optimerat betongtekniskt tänk när det gäller sprutbetong. Det finns ett riktmärke på 4 MPa efter 4 timmar för att tunneln ska vara säker att arbeta i och för att förhindra bortspolning av betong vid bultborrning bör betongen vara ca 2 MPa. Gruvindustrin har drivit på utveckling av sprutbetong med tidig hållfasthet vilket har utmanat kunskapen hos leverantörer av betong och betongtillsatsmedel.

Fullskaliga försök i laboratorium

Sika har som tillsatsmedelsleverantör utvecklat betongrecept och acceleratorer som klarar de ställda kraven i olika typer av gruvor. Men att göra provningar av sprutbetong tar tid och resultaten måste utvärderas under längre tid då förutsättningarna ändras beroende på vart man sprutar.

För att möta marknadens behov av nya mer effektiva produkter har Sika utvecklat en testmetod där det är möjligt att göra tillförlitliga provningar i laboratoriemiljö. Sika MiniShot gör det möjligt att undersöka interaktionen mellan kemiskt reaktiva sprutbetongkomponenter på ett snabbt, enkelt och tillförlitligt sätt. På laboratoriet i Spånga utanför Stockholm finns en av 8 testenheter. Övriga 7 finns spridda runt om i världen.

För den svenska marknaden innebär det att Sika kan utveckla projektanpassade kostnads- och prestandaoptimerade recept för sprutbetong, samt göra kvalitetskontroller för bygg- och anläggningsprojekt. Som en direkt följd av Sika MiniShot har R&D inom acceleratorer blivit avsevärt mycket effektivare. Den används som en naturlig del i utvecklingsarbetet men även för att anpassa sprutbetongen till projektspecifika krav inom anläggningsbyggandet så att fullskaliga försök på arbetsplatsen kan minimeras.

Krav på tidig hållfasthet i tunnlar

Med den tekniska kompetens inom betongtillsatsmedel som finns att utgå från och med modern testutrustning går det snabbt att utveckla produkter för en tunnels varierande förutsättningar så att de klarar det som krävs för ett effektivt och säkert tunnelbyggande.

Med specifika krav på tidig hållfasthet och med produkter som klarar kraven kan entreprenörer, konsulter och beställare försäkra sig om ökad säkerhet under tunnelbyggnationen. Genom att sätta tekniska krav på när säkerheten kan anses vara uppnådd minskar även risken att språkförbistringar leder till arbetsplatsolyckor, vilket ofta har varit fallet.