Brandtestade fogmassor

Enligt Boverkets Byggregler måste alla detaljer i en brandklassad konstruktion hålla samma klass som konstruktionen i sig själv. Detta gäller även fogar och anslutningar - som ej får försämra konstruktionens brandegenskaper.

Denna lathund är rådgivande och vårt mål är att anpassa brandfogningen så att rätt fog och brandklass uppnås. Vid minsta tveksamhet gällande klass eller utförande kontakta ansvarig på Sika eller brandmyndigheten i din kommun.

Vi har brandprovat våra system och på Produktdatabladet framgår vilken klass systemet uppnår och inte minst hur systemet är uppbyggt. Fogbredder är maximal bredd och kan minskas. Fogdjup är minimi krav och får ökas. Klassningen för varje brandcell eller rum skall framgå på ritning över byggnaden och det är den klassningen som gäller. Vi har i denna lathund försökt att sammanställa olika delar i byggnader och den vanligaste brandklassen för det rummet.