sika radonprogram

Sika har utvecklat ett radonmembran, Sarnafil® T RadonProof 12, som skyddar byggnader mot radonexponering från grunden i såväl användningsklass A som B. Alla skarvar och genomföringar svetsas med varmluft.

Utanpå detaljer används ett homogent membran, Sarnafil® T66-15 D, som kan sträckas flera hundra procent. Det ger en säker och bra tätning mot radon även på svåra ställen.  

Radontätning
Radonkällor

Byggnadsgrunden är den viktigaste källan till förhöjda radonkoncentrationeri byggnader. Radon bildas naturligt i berggrunden och sipprar sedan tillsammans med markluften in genom sprickor och andra otätheter mellan byggnadsgrunden och byggnaden.

Dricksvatten från borrade brunnar i fast berggrund kan innehålla höga koncentrationer av radon. Vid användning av vatten till dusch,tvättmaskin eller liknande kommer radon att frigöras till inomhusluften. Användning av sten som byggnadsmaterial kan också bidra till radon i inomhusluften, men i Sverige är detta sällan en stor radonkälla.

Byggnader som byggs i Sverige bör ha så låga radonhalter som det är praktiskt möjligt. Byggnaden ska projekteras och utföras med radonförebyggande åtgärder på ett sådant sätt, att inträngning av radon från grunden begränsas. Radonkoncentrationen i inomhusluft ska inte överstiga 200 Bq/m³.

Radontätning
Sarnafil® TG RadonProof

Miljöfolien av flexibla polyolefiner (FPO) har tillverkats på en bas av rena nya råvaror som säkerställer en hög och jämn kvalitet. Armeringenav glasfilt gör Sarnafil® TG RadonProof-12 särskilt lämpad för lös utläggning tillsammans med exempelvis singel-ballasteller som membran i konstruktioner, där det krävs hög säkerhet, såsom parkeringsdäck, som ingjutet membran i fundament ellersom radonmembran.

 • Brandtekniskt godkänd under ballast
 • Innehåller inga hälso- eller miljöskadliga ämnen som upptas i miljöskyddsmyndigheternas lista över sådana ämnen
 • Fri från halogener och tungmetallerFri från mjukgörareRotsäker enligt
 • DIN och SIAUV- och ozonbeständig
 • Åldrings- och väderbeständig
 • Motståndskraftig mot mikroorganismer
 • Betingat bitumenresistent

Radonmembran i byggnadskonstruktionen

I de flesta fall är det möjligt att förebygga höga radonhalter i
inomhusluften genom att konstruera byggnaden med radonspärr. En
radonspärr är en gastät konstruktion mot byggnadsgrunden (inklusive täta
rörgenomföringar i golvet och i väggarna).

 

Användningsklass A: Placeras i byggropen på avvägt underlag av exempelvis sand.


Användningsklass B: Placeras i byggropen på avvägt underlag, skyddad med isolering
på både över- och undersidan.

Användningsklass A

 1. Skyddsfolie Sikaplan® WT Stonefloor 0,8 mm
 2. Sarnafil® TG RadonProof-12S
 3. Sarnafil® S-Felt A 300K
 4. Komprimerade massor, exempelvis sand
radontätning

Användningsklass B

 1. Isolering
 2. Sarnafil® TG RadonProof-12
 3. Sarnafil® S-Felt A 300
 4. Komprimerade massor, exempelvis sand