Förbättra kundvärdet, minska miljöpåverkan och socialt ansvar

Som ett globalt företag är Sika engagerade i hållbar utveckling. Genom ”Sika Cares” stödjer vi aktivt sociala projekt på lokal nivå runt om i världen och som medlem i FN:s initiativ Global Compact arbetar vi för hållbar global utveckling.  Vår uppförandekod baseras på FN:s principer, och vi säkerställer att även våra leverantörer lever upp till samma krav som de vi ställer på oss själva.

Detta leder till bättre arbetsförhållanden, vi avvärjer bestickning och vi ser till att vi följer lokala lagar och regler gällande hälsa, säkerhet samt miljö.  Genom innovativ produktutveckling bidrar vi till ständiga förbättringar ur både tekniska som så väl hälsomässiga aspekter vilket leder till hållbara kundrelationer och applikationslösningar. 

Våra mål och FNs mål

Sika Sustainability Strategy

 

”Mer värde - mindre påverkan” - är namnet på Sikas hållbarhetsstrategi. Med syftet att ”förbättra nyttan och minska effekterna” bedriver Sika sex strategiska målområden med fokus på hållbara lösningar, klimatprestanda,  samhällsengagemang, energi, avfall/vatten och arbetssäkerhet.

Genom våra produkter, system och lösningar strävar Sika efter att skapa långsiktiga fördelar och mervärde för alla sina intressenter samt att avsevärt minska resursförbrukningen och effekterna i produktionsprocesserna.

 

Vårt hållbarhetsarbete

ÖGNI Project Vienna

 

Sikas mål fokuserar på att förse kunderna med innovativa lösningar som ökar effektiviteten, hållbarheten och estetiska tilltalandet av byggnader, infrastrukturkonstruktioner, installationer och fordon. Sikas lösningar utvecklas för att hjälpa kunderna bli effektivare, lönsammare och hantera klimatrelaterade problem.

 

Triple Bottom Line rapportering

John Elkington började mäta hållbarhet under mitten av 1990-talet genom att omfatta ett nytt ramverk för att mäta prestanda. Denna redovisningsram, kallad trippelbottenlinjen (TBL), gick utöver de traditionella kategorierna av vinst, avkastning på investeringar och aktieägarvärde för att inkludera miljömässiga och sociala dimensioner. Sika arbetar med de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av rapportering hållbarhetsmål.

Sika China – Project Team in front of Suzhou Center
Ekonomiska Dimensionen

 

Sika har ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av verksamheten. Hållbarhet är en nyckelkomponent i företagets innovationsdrift. För byggnader och industriella applikationer förbättrar Sika hållbarheten och förbättrar både energi och materialeffektivitet.

Environmental Dimension
Miljö Dimensionen

 

Effektiv användning av energi och naturresurser är avgörande för en hållbar utveckling. Sika syftar till att minimera påverkan på klimatförändringarna genom att minska energiförbrukningen, använda grön energi, utveckla smarta produktlösningar som ger ett lägre CO2-avtryck samt val av bättre förpackningslösningar.

Social Dimension
Sociala Dimensionen

 

Socialt ansvar är en nödvändig del av framgången. Med tanke på våra skyldigheter deltar Sika aktivt i hållbara och humanitära utvecklingsprojekt, antingen som medlem i internationella organisationer eller direkt på plats.

GRI Standards

Sika GRI Report

 

Läs Sikas senaste GRI-rapport. Informationen i denna rapport har upprättats i enlighet med GRI-standarder "Core".

FNs Globala Mål

Sika GRI Report

 

Sika bidrar till FNs 2030-agenda för hållbar utveckling med fokus på åtta av de 17 målen. Bland annat påverkar både bygg- och bilindustrin starkt dessa mål.

 

Sikas Uppförandekod

Employees from Sika Chile

 

Sikas “Code of Conduct” definierar de standardar och regler för hur företaget och dess anställda ska agera.

 

Sikas Kvalitets- och Miljöpolicy

The green roof of the Forest Lodge Eco Home in Sydney, Australia

 

Sikas Kvalitets- och Miljöpolicy påvisar att vi i all verksamhet främjar ett långsiktigt kvalitets-, säkerhets och miljöarbete. Vi ska utgå från kundens behov samt verka för en hållbar samhällsutveckling.

Kontakta oss som jobbar med hållbarhet

Anders Larsson

Kvalitets- & Miljöchef

Marcus Allerborg

EHS Specialist