Meddelande om dataskydd för webbsajt

I det här meddelandet om dataskydd beskrivs hur vi på Sika Sverige AB ("Sika Sverige AB" eller ”vi" eller ”oss" eller ”vår/vårt/våra") i egenskap av kontroller behandlar personliga data och annan användarinformation (”du" eller ”din/ditt/dina”), i synnerhet enligt dataskyddsförordningen ("GDPR”) när webbsajten www.sika.se används.

 

1. Kategorier av personliga data, databehandlingens syfte, rättslig grund och ursprung

a. Personliga data du själv aktivt lämnat:
Om du skapar ett konto på vår webbsajt ombeds du att lämna följande personliga data: Namn, adress, e-postadress, lösenord. Sika Sverige AB behandlar sådana personliga data för att kunna leverera tjänster till dig. Det är helt frivilligt att lämna ut dessa personliga data. Men om du inte gör det kan du inte heller skapa ett användarkonto hos oss. Den rättsliga grunden för behandling av dessa personliga data är det användaravtal för webbsajten som vi slutit med dig (Art. 6 (1) lit. b GDPR). 
Om du registrerar dig för nyhetsbrevet och godkänner att vi skickar nyhetsbrev till dig och använder din e-postadress för att ta emot dem ombeds du att uppge en e-postadress. Vi kommer sedan att skicka nyhetsbrev till den e-postadressen. Det är helt frivilligt att lämna ut sin e-postadress. Men om du inte gör det kan du inte heller få några nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandling av personliga data för att skicka nyhetsbrev är ditt medgivande (Art. 6 (1) lit. a GDPR). 


b. Annan passivt insamlad information: 

Förutom de personliga data du lämnar aktivt kan det hända att webbsajten samlar in, behandlar och sparar viss information automatiskt med en pseudonym: 

  • Information om utrustning och användning – det kan innefatta (i) information som är specifik för den utrustning som används för att gå in på webbsajten (inklusive, men inte begränsat till, modell, operativsystem, IP-adress, språk, datamedium och liknande information) och (ii) information om användning av speciella egenskaper, funktioner eller rapporter om utrustningen för att kunna känna igen dig och analysera trender;
  • Webbsajtanalys - t ex hur ofta en användare går in på webbsajten, sammanlagd användning, prestandadata. Webbsajtanalysen hjälper oss att bättre förstå hur vår webbsajt används och fungerar. Den rättsliga grunden för detta syfte är våra rättmätiga intressen (Art. 6 (1) lit. f GDPR) som innebär följande: att övervaka och underhålla webbsajten och att analysera trender, användning och aktiviteter i samband med vår webbsajt.

 

2. Mottagare

a. Överföring till tjänsteleverantörer
Sika Sverige AB kan anlita externa tjänsteleverantörer som agerar som databehandlare för Sika Sverige AB för att kunna leverera vissa tjänster till Sika Sverige AB, t ex leverantörer av webbsajt- och marknadsföringstjänster och IT-support. Dessa externa tjänsteleverantörer kan få tillgång till och/eller behandla dina personliga data i sitt arbete.Externa databehandlare är skyldiga enligt avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder till skydd för personliga data och de får endast hantera persondata enligt instruktionerna. 
 
b. Andra mottagare
Vissa av våra medarbetare som administrerar webbsajten och ger IT-support kan vara anställda på andra företag inom gruppen. De kan få tillgång till och/eller behandla dina personliga data i sitt arbete. En överföring av personliga data baseras på vårt rättmätiga intresse. Det ligger i vårt rättmätiga intresse att överföra personliga data till andra företag i gruppen för interna administrativa syften och support. Åtkomsten begränsas till medarbetare som måste ha tillgång till uppgifterna. Sika Sverige AB kan också överföra dina personliga data till brottsbekämpande organ, statliga myndigheter, juridiska ombud och externa konsulter enligt gällande dataskyddslag. Den rättsliga grunden för denna behandling är den regelefterlevnad som Sika Sverige AB har skyldighet att följa enligt lag eller rättmätiga intressen som t ex att ställa eller försvara juridiska krav.En uppdaterad lista över alla databehandlare och tredje parter som vi delar data med kan begäras av företaget med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.
 
c. Internationell överföring av personliga data
De personliga data vi samlar inte eller får av dig kan överföras till och behandlas av mottagare inom eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) som inte har en tillräckligt hög dataskyddsnivå. Länder och platser som enligt EU anses ha en tillräckligt hög datasäkerhet är Andorra, Argentina, Kanada, Schweiz, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Nya Zeeland och Uruguay. Mottagare i USA kan delvis certifieras med EU-U.S. Privacy Shield som gör dem skyldiga att hålla en datasäkerhetsstandard som är tillräckligt hög enligt EU. I den mån dina personliga data överförs till länder som enligt EU inte har ett tillräckligt bra dataskydd kommer vi att sätta in lämpliga skyddsåtgärder som t ex standardklausuler för dataskydd från den EU-kommissionen. Du kan begära att få en kopia av skyddsåtgärderna genom att använda kontaktuppgifterna i del 5 (Kontakta oss) nedan. Åtkomsten begränsas till mottagare som måste ha tillgång till uppgifterna.

 

3. Vilka rättigheter har du och hur kan du hävda dem?

Om du har gett ditt tillstånd till någon form av behandling av personliga data kan du när som helst ta tillbaka det. I så fall blir inte den databehandling som skett innan du drog tillbaka ditt tillstånd olaglig.Enligt gällande dataskyddslagar kan du ha rätt att begära: åtkomst till dina personliga data, rättelse av dina personliga data; borttagning av dina personliga data och begränsning av behandlingen av dina personliga data, möjlighet att flytta dina personliga data eller att motsätta dig all behandling av dina personliga data. Observera att dessa rättigheter kan begränsas av gällande nationella lagar om dataskydd. Mer information finns i bilagan Dina rättigheter nedan. Du har även rätt att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd i ditt land. För att utnyttja dina rättigheter kan du använda webbformuläret "Utnyttja dina rättigheter" på företagets webbsajt.

 

4. Hur länge sparas mina personliga data?

Vi sparar dina personliga data så länge de behövs för att kunna leverera de tjänster du vill ha. När Sika Sverige AB inte längre behöver dina personliga data för att uppfylla ett avtal eller lagstadgade skyldigheter tar vi bort dem från våra system och register och/eller vidtar åtgärder för att skapa pseudonymer eller göra uppgifterna anonyma så att de inte kan härledas till dig, såvida dina personliga data inte måste sparas av juridiska skäl eller på grund av lagstadgade skyldigheter som måste uppfyllas av Sika Sverige AB , t ex lagstadgade lagringstider. 

 

5. Kontakta oss

Om du har frågor och funderingar om det här meddelandet om databehandling på webbsajten kan du kontakta oss på:

Sika Sverige
Box 8061
163 08 Spånga 

[email protected]

 08- 621 89 00

 

Bilagan Dina rättigheter

(a)  Åtkomsträtt: Du kan ha rätt att få reda på om vi behandlar dina personliga data eller inte och om så är fallet begära åtkomst till dina personliga data. Informationen innehåller bland annat syftet med behandlingen, vilka kategorier av personliga data som berörs samt mottagarna eller mottagarkategorierna som fått eller kommer att få tillgång till personliga data. Det är emellertid inte en självklar rättighet och din åtkomsträtt kan begränsas av andra personers intressen.Du kan ha rätt att begära en kopia av de personliga data som behandlas. Om du vill ha flera kopior kan vi ta ut en rimlig avgift för att täcka administrativa kostnader. 

(b)  Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av dina personliga data om de inte stämmer. Beroende på syftet med behandlingen kan du ha rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, inklusive med hjälp av ett tillägg.

(c)  Rätt till borttagning (rätten att bli bortglömd): Du kan i vissa fall ha rätt att begära borttagning av dina personliga data och vi kan vara tvungna att ta bort dem. 

(d)  Rätt till begränsad behandling: Du kan i vissa fall ha rätt att begära begränsad behandling av dina personliga data. I så fall markeras motsvarande data och får bara användas för vissa syften.

(e)  Rätt att kunna flytta data: I vissa fall kan du ha rätt att få de personliga data som du lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och du kan ha rätt att överföra dessa data till en annan enhet utan några hinder från vår sida.

(f)   Rätt att vägra: Du kan i vissa fall ha rätt att motsätta dig all behandling av dina personliga data av skäl som beror på din personliga situation och om dina personliga data behandlas för direktreklamsyften. Du kan när som helst begära att behandlingsprocessen stoppas och vi kan vara tvungna att göra det.Du har också rätt att vägra behandling av dina personliga data om de används för direktreklam, vilket innebär höggradig profilering. I så fall kommer vi inte att behandla dina personliga data i detta syfte.

 

Utnyttja dina rättigheter