"Mer värde - mindre påverkan" - det är namnet på Sikas hållbarhetsstrategi. Med syftet att ”förbättra nyttan och minska effekterna” bedriver Sika sex strategiska målområden med fokus på hållbara lösningar, klimatprestanda, samhällsengagemang, energi, avfall/vatten och arbetssäkerhet.

Genom våra produkter, system och lösningar strävar Sika efter att skapa långsiktiga fördelar och mervärde för alla sina intressenter och att avsevärt minska resursförbrukningen och effekterna i produktionsprocesserna.

Sikas strategiska fokusområden och FN:s 2030 agenda

 

FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling. antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

 

Sikas sex strategiska fokusområden

 1. Hållbara lösningar
 2. Klimatpåverkan
 3. Samhällsengagemang
 4. Energi
 5. Avfall / Vatten
 6. Arbetssäkerhet


bidrar till 8 av de 17 målen i FN:s 2030 agenda för hållbar utveckling. I interaktiva bilden brevid kan du se hur vi arbetar för att bidra tiil målen.

Hållbara lösningar

Vi är ledande i branschen genom en banbrytande och omfattande portfölj av kundfokuserade lösningar som kombinerar både högre prestanda och förbättrad hållbarhet.

 

Mål 2023

100% av nya produkter utvecklas genom "Hållbara lösningar".

 

 

Vårt mål stödjer dessa av FN:s mål

 

Sikas mål och FNs mål

Mål 3: god hälsa och välbefinnande

Handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Sikas mål och FNs mål

Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Sikas mål och FNs mål

Mål 11: hållbara städer och samhällen

Handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Sikas mål och FNs mål

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Klimatpåverkan

Vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och för att minska klimatförändringarna och dess effekter.

 

Mål 2023

12% reducerat CO2-utsläpp per sålt ton.

 

 

Vårt mål stödjer dessa av FN:s mål
Sikas mål och FNs mål

Mål 11: hållbara städer och samhällen

Handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Sikas mål och FNs mål

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Samhällsengagemang

Vi bygger förtroende och skapar mervärde - med kunder, organisationer och i samhället.  

 

Mål 2023
 • 10,000 arbetsdagar med volontärarbete
 • 50% fler projekt
 • 50% fler direkta stödmottagare  

 

 

Vårt mål stödjer dessa av FN:s mål
Sikas mål och FNs mål

Mål 4: god utbildning för alla

Handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet.

Sikas mål och FNs mål

Mål 6: rent vatten och sanitet

Handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

Sikas mål och FNs mål

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt.

Sikas mål och FNs mål

Mål 11: hållbara städer och samhällen

Handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Energi

Vi hanterar våra resurser och kostnader noga.  

 

Mål 2023
 • 15% mindre energiförbrukning per sålt ton
 • 50% förnybar elektricitet  

 

 

Vårt mål stödjer dessa av FN:s mål
Sikas mål och FNs mål

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Sikas mål och FNs mål

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna.

Avfall/Vatten

Vi ökar material- och vatteneffektiviteten.

 

Mål 2023
 • 15% mindre avfall per sålt ton
 • 25% högre återvinningsgrad för totalt avfall
 • 15% mindre vattenförbrukning per sålt ton  

 

 

Vårt mål stödjer dessa av FN:s mål
Sikas mål och FNs mål

Mål 6: rent vatten och sanitet

Handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet.

Sikas mål och FNs mål

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion.

Arbetssäkerhet

Sika-anställda ska lämna arbetsplatsen med hälsan i behåll.

 

Mål 2023
 • 50% färre olyckor
 • 0 dödsfall

 

 

Vårt mål stödjer dessa av FN:s mål
Sikas mål och FNs mål

Mål 3: god hälsa och välbefinnande

Handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Vårt viktigaste mål är att sänka vårt CO2-avtryck med 12% till 2023.

Fokusområden

Hållbara lösningar

MÅL 2023: Alla nya produkter utveckals med "Hållbara lösningar"  

Innovation driver tillväxt och hållbarhet

Sedan början av Sika har kontinuerlig innovation varit den viktigaste drivkraften för företagets framgångsrika tillväxtstrategi. Sika innoverar för att minska miljöpåverkan, öka effektiviteten för produkter och lösningar längs hela värdekedjan och svarar därmed på marknadens efterfrågan på hållbara lösningar.

Att implementera livscykeltänkande i praktiken från produktutveckling till applicering hos kund markerar Sikas mål att flytta sig från att vara en produktleverantör till en leverantör av innovativa lösningar som förbättrar effektivitet, hållbarhet och är estetiskt tilltalande för byggnader, infrastruktur och installationer. Integrerade koncept och lösningar behandlar hela livscykeln för en byggd struktur, från första konstruktionen och underhåll genom renovering eller expansion till dekonstruktion. Sikas hållbara lösningar inkluderar en produktportfölj som kompletteras med tjänster, verktyg och referensprojekt för att kvantifiera hållbarhetsprestanda. Kvantifierbara data om lösningar ger bevis för det utlovade värdet.

Öka kundnytta och minska miljöpåverkan

Sikas lösningar med avseende på hållbarhet utvärderas ur ett livscykelperspektiv längs värdekedjan. Hållbarhetsprofilen för produkter, system och tjänster är nära kopplad till deras utmärkta prestanda. Sika står för produkter som är tekniskt överlägsna, användarvänliga och hållbara under deras livslängd från applikation till dekonstruktion. Sikas produkter är designade för långsiktig användning, ger mer värde och orsakar mindre påverkan än jämförbara alternativa produkter under deras livscykel.

Klimatprestanda

Mål 2023: 12% reducering av CO2-utsläpp per sålt ton  

Effektivitet

Tillgänglighet och effektiv användning av energi och resurser är avgörande för en hållbar utveckling. Därför ser Sika det som ett globalt och lokalt ansvar att minimera påverkan på klimatförändringarna genom att minska energiförbrukningen, använda grön energi, utveckla smarta produklösningar som ger ett lägre CO2-avtryck samt val av bättre förpackningslösningar.

Ekonomi med låg koldioxidutsläpp

Övergången till en låg koldioxidekonomi katalyserade utvecklingen av ny teknik och operativ praxis. Målet att minska CO2-utsläppen med 12% per sålda ton kommer att leda till innovation och förändring imorgon.

Samhällsengagemang

MÅL 2023: 10 000 arbetsdagar av volontärarbete per år; 50% fler projekt, 50% fler direkta stödmottagare

Sika engagerar sig i lokala samhällen för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Områden är:

 • byggnader och infrastruktur för sociala och ekologiska projekt eller
 • utbildning, helst i samband med byggrelaterade yrken eller
 • ekologiska vattenprojekt som indirekt korrelerar med Sikas område för vattentättning

Huvudmålen är bland annat att stödja samhällen inom infrastrukturutveckling för sociala projekt, att främja utbildningar inom byggrelaterade yrken och att tillhandahålla nödhjälp till katastroframade regioner.

Energi

MÅL 2023: 15% mindre energiförbrukning per sålt ton; 50% förnybar el

Effektiv användning av energi

Förutom råvaror är energi den viktigaste resursen för Sikas verksamhet och därmed en relevant kostnadsfaktor. Därför är effektiv användning av energi mycket viktigt för företaget. CO2-utsläpp är en konsekvens av fossil bränsleförbrukning, som kan begränsas genom att öka energieffektiviteten. CO2-avtrycket för köpt el beror på elproduktionen i varje land och kan inte påverkas lätt.

För egenproducerad el försöker Sika använda energikällor med låg CO2-avtryck där det är möjligt, till exempel naturgas istället för olja. Sika strävar efter att minska användningen av icke-förnybar energi och därmed minimera negativa effekter på klimatförändringarna.

Avfall / Vatten

MÅL 2023: 15% mindre avfallshantering per sålt ton; 25% högre återvinningsgrad av totalt avfall; 15% mindre vattenförbrukning per sålt ton

Avfall – avfall av råmaterial

Effektiv användning av material är viktigt för alla Sika-företag. Sikas produktionsprocesser är materialintensiva och använder stora mängder resurser som sand, cement, fyllmedel, organiska råvaror och förpacknings- och transportmaterial. Materialets stora kommersiella påverkan gör att deras effektiva användning och återanvändning är ett obligatoriskt element hos Sika. Effektiv produktion innebär att minska och återanvända produktionsavfall och förpackningsmaterial samt förbättra förpackningens design, vilket resulterar i högre produktivitet och lägre materialanvändning.

 

Vatten - en undervärderad resurs

Sika vidtar åtgärder för att använda vatten ekonomiskt genom att minska förbrukningen, behandla vatten och använda lägre vattenkvaliteter, särskilt i geografiska områden med vattenbrist. Effektiva produktionsprojekt har genomförts med användning av stängd kylning, kyltorn och omställning från allmän till grundvatten för att minska mängden bearbetat dricksvatten
används i produktionen. Med dessa åtgärder, återanvändning av behandlat avloppsvatten och insamling av regnvatten på olika produktionsanläggningar minskade Sika sin vattenförbrukning i stor skala under de senaste åren.

Arbetssäkerhet

MÅL 2023: 50% mindre olyckor; 0 dödsfall

Säker och effektiv utrustning, organisation och arbetsprocesser

Hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda och partners är avgörande för att Sikas verksamhet ska lyckas och är grundläggande i hela organisationen. Detta kräver fokus och ett systematiskt tillvägagångssätt: Ledningsengagemang, riskanalys, hälso- och säkerhetsnormer, medarbetares medverkan och utbildning är viktiga komponenter inom Sikas ram för hälsa och säkerhet.

Hälsa och säkerhetskultur

Sika strävar efter att uppfylla sina åtaganden när det gäller hälsa och säkerhet: ”Ingenting vi gör är värt att bli skadad för”. Företaget har implementerat hanteringssystem enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 på alla större siter. En stark säkerhetskultur är inbäddad i varje Sika-arbetsplats.

 

 

Här kan du läsa om Sikas globala måluppfyllnad 2020