Sika följer strikt alla lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Företaget och alla anställda följer Sikas Uppförandekod, oavsett var de arbetar och vad deras funktion är, även om den är strängare än gällande lokala lagar.

Integritet och etik

Vi följer lagar och förordningar

Vi kompromissar inte med vår integritet

Vi har hög etisk standard i allt vi gör

Vi försäkrar att dessa principer följs

1. ATT FÖLJA LAGEN
 • Vi skall till fullo följa alla lagar och förordningar som kan hänföras till vår verksamhet.
 • ́ Följ alltid denna uppförandekod och andra interna regler, även om de är strängare än gällande lagar

 

Ramen för alla våra aktiviteter är att fullständigt följa gällande lagstiftning och förordningar. Som tillägg listar denna uppförandekod regler som kan vara striktare än gällande lagar. Det finns dessutom fler interna regler som måste följas.

2. INGEN BESTICKNING, INGEN KORRUPTION
 • Det är förbjudet att göra tjänster eller lämna gåvor (pengar, resor, presenter osv.) i avsikt att påverka någons beslutsfattning (t.ex. för att avhålla sig från eller gynna handel) eller få en oschysst fördel (exempelvis ett tillstånd som Sika inte har rätt till)
 • Ta inte emot några tjänster eller gåvor (pengar, resor, gåvor osv.) som påverkar din beslutsfattning eller gör att du godkänner en oschysst fördel (t.ex. en rabatt som affärspartnern inte har rätt till).

 

Sika är engagerade i bekämpandet av alla typer av korruption. Sika förbjuder sina anställda, sina agenter och annan tredje part alla sorters mutor. Mutor och korruption finns i många varianter. Det kan vara pengar, men det kan också vara andra tjänster och gåvor (resor, alla typer av presenter). De är alltid till för att påverka en persons beslut för att få en oschysst fördel från personen eller organisationen som ger gåvan. Det spelar ingen roll om du erbjuder eller tar emot en sådan gåva. Det spelar ingen roll vem din motpart är (stat, kommun, myndigheter, företag eller privatperson). Förutom vanliga gåvor och underhållning, som inte syftar till att få oschysst fördel (se nedan, 3.), spelar det ingen roll hur stor eller liten gåvan eller fördelen är. Det är korruption eller muta och är strikt förbjudet.

3. GÅVOR, REPRESENTATION OCH DONATIONER
 • Endast gåvor och underhållning som är lagliga, rimliga, inom rimligt värde och i enlighet med ditt lokala Sika-företags Policy för gåvor och underhållning.
 • ́ Sponsring och välgörenhetsbidrag är tillåtna om de överensstämmer med ditt lokala Sika-företags Policy för gåvor och underhållning.
 • Det är förbjudet att använda Sika-medel som stöd till politiker, politiska kandidater eller partier. Donationer till politiska kampanjer som ger stöd åt Sikas strategi eller affärsverksamhet måste godkännas av ledningsgruppen. Ge och acceptera bara gåvor och representation som är lagenlig, rimlig och följer de lokala skriftliga reglerna.
 • Sponsring och bidrag till välgörenhet tillåts i enlighet med de lokala skriftliga reglerna.
 • Sika ger inte bidrag till något politiskt parti eller till något politiskt syfte med mindre än att detta är godkänt av koncernledningen.

 

I alla länder och på alla marknader är rimliga gåvor och underhållning (måltider, sport- eller kulturevenemang osv.) vanliga inom affärsverksamhet. De blir till mutor om de är avsedda att påverka besluten hos personen som tar emot dem. Inbjudan till resor eller evenemang som sträcker sig över flera dagar, liksom gåvor och underhållning för offentliga personer utgör särskilda risker. Alla företag måste ha lokala regler om gåvor och underhållning, där erforderliga godkännandenivåer definieras och som följer företagets allmänna regler.

4. RÄTTVIS KONKURRENS
 • Agera prestationsinriktat och rättvist på marknaden både gentemot kunder och leverantörer.
 • Diskutera inte, samarbeta inte och gör ej överenskommelser med konkurrenter avseende strategier, priser, marknad, kunder, produkter, produktion eller andra aspekter som är känsliga för marknaden.
 • Gör inte överenskommelser med Sikas kunder vad gäller deras återförsäljarpriser.
 • Kontrollera på förhand alla känsliga åtaganden (t.ex. exklusivitet, icke-konkurrens, joint ventures) med Corporate Legal eller med Er lokale juridiske rådgivare.
 • Missbruka inte en marknadsledande position.

 

Vi förutsätter fullt efterföljande av tillämplig kartell- och konkurrenslagstiftning. Detta gäller speciellt alla slags diskussioner och överenskommelser på konkurrenter vad gäller pris och andra aspekter som är känsliga för marknaden. Särskild uppmärksamhet skall ges till informella samlingar, konferenser, mässor och möten i branschföreningar och vid diskussioner som involverar möjligheter till förvärv. I den grad kontakt med konkurrenter är lagliga måste de hanteras under övervakning från VD:n och dokumenteras ordentligt.

5. UNDVIK INTRESSEKONFLIKTER
 • Undvik alla situationer som kan skapa en intressekonflikt mellan Dina personliga och Din familjs intressen och Sikas. Informera alltid Din överordnade om sådana konflikter.
 • Undvik all verksamhet som på något sätt konkurrerar med Sikas.
 • Utnyttja inte en affärsmöjligheter för Sika för din personliga vinning.

 

Beslut som fattas som ombud för Sika får inte vara påverkade av personliga- eller familjeintressen. Ingen som helst aktivitet som konkurrerar med Sika är tillåten.

6. INGEN INSIDER-HANDEL
 • Använd inte konfidentiell, priskänslig information för att handla med Sika-aktier, optioner, eller andra liknande Sika-relaterade värdepapper.
 • Avslöja inte sådan information för tredje part.
 • Använd inte konfidentiell, priskänslig information för att handla aktier, optioner, eller liknande värdepapper rörande Sikas affärspartners. Avslöja inte heller sådan information för tredje part.

 

Att handla baserat på insider-information betyder att konfidentiell information används för att erhålla en otillbörlig vinst. Det är olagligt i Schweiz och i många andra länder. Insider-handel rör främst handel med Sika-aktier. Det är dock heller inte tillåtet att använda insider-information för att handla med aktier i bolag där Sika har en affärsmässig relation. Sikas ”Insider Trading and Management Transaction Policy” finns mer information, särskilt gällande icke-handels-perioder.

7. SÄKERSTÄLL KONFIDENTIALITET / SKYDDANDE AV DATA
 • Skydda konfidentiella affärer, samt all teknisk och ekonomisk information rörande Sika.
 • Konfidentiell information delges endast de personer inom Sika som har ett behov av informationen.
 • Dela aldrig konfidentiell information med någon tredje part om det inte är nödvändigt av affärsmässiga skäl, och under förutsättning att ett sekretessavtal gällande informationen har signerats. 
 • Garantera noggrannhet och en adekvat säkerhetsnivå för konfidentiell information baserat på Sika Groups IT-säkerhetspolicyer och direktiv.
 • Skydda hemlig information och personuppgifter för tredje part och för våra medarbetare.
 • Se till att personuppgifter som samlats in av Sika hanteras rättvist och transparent.
 • Följa lokala regler om dataskydd och följ principerna för Sikas internationella dataskyddsregler.

 

Att skydda Sikas know-how är ytterst viktigt. Även om Sika inte avser att förhindra det informationsflöde som krävs för verksamheten så är det av yttersta vikt att skydda Sikas know-how från otillbörligt användande. Vi skyddar dessutom hemlig information om tredje part. Sika är engagerade i att respektera dataskydd och integriteten för alla medarbetare och tredje parter.

8. SKYDDA SIKAS TILLGÅNGAR
 • Använd Sikas tillgångar (utrustning, datorer, bilar etc.) med försiktighet och endast för affärsverksamhet om inte annat godkänts av Din överordnade eller av företagets policy (ex vis bilpolicy).
 • Skydda dessa tillgångar från varje slag av missbruk (bedrägeri, stöld, förlust).9. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH MEDARBETARRÄTTIGHETER: GODA ARBETSVILLKOR , INGA TRAKASSERIER, INGEN DISKRIMINERING
 • Sika-bolag skall till fullo uppfylla gällande arbets- och anställningslagar.
 • Behandla Dina underordnade och Dina kollegor rättvist och med respekt.
 • Se till att alla lagar om arbets- och anställningsskydd och att Sikas internationella regler som speglar internationella arbetarrättigheter följs.
 • Behandla dina underordnade och dina kollegor rättvist och med respekt.
 • Se till att mångfald och exklusivitet baserat på förtroende för att underlätta innovation, öppenhet och lika möjligheter upprätthålls.
 • Behandla inte andra orättvist baserat på rastillhörighet, nationalitet, sexuell orientering, kön, ålder, religion osv. – varken verbala eller fysiska trakasserier, missbruk, kränkningar, hot eller skrämsel är tillåtet.
 • Tolerera inga sorters kränkande beteende eller diskriminering av medarbetare och rapportera överträdelser till din chef eller HR.
 • Diskriminera ingen på grund av ras, nationalitet, sexuell läggning, kön, ålder eller religion.

 

Sika främjar en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare behandlar varandra rättvist och med respekt. Sika främjar lika möjligheter och förbjuder å det grövsta sexuella eller andra trakasserier på arbetsplatsen. Sika vill säkerställa att uppförandet för alla medarbetare överensstämmer med internationella standarder inom mänskliga rättigheter liksom grundläggande arbetarrättigheter och sociala rättigheter * och stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact.
Sika är engagerade i förbudet mot alla former av barn- och slavarbete (inklusive modernt slaveri och trafficking) – även i sin egen leverantörskedja och för erkännandet av organisationsfrihet, kollektivförhandlingar och socialt partnerskap, rättvis kompensation och rättvisa arbetstider.

* Det innefattar den internationella förklaringen av mänskliga rättigheter, OECD-riktlinjerna för multinationella företag och den internationell arbetarorganisationens (ILO) tredelade förklaring om principer gällande multinationella företag och sociala regler.

10. HÄLSA OCH SÄKERHET, MILJÖ
 • Följa gällande internationella riktlinjer och lagar för miljö, hälsa och säkerhet.
 • Främja en säkerhetskultur och aldrig kompromissa med säkerhet och skydda andra.
 • Främja hållbar användning av resurser och nyttja hållbara affärssätt genom att minimerar Sikas miljöfotavtryck (luft, avfall, vatten, energiförbrukning och biodiversitet), bidra till en cirkulär ekonomi och prioritera miljövänliga teknologier.
 • Aldrig tillåta att ekonomiska fördelar får prioritet över säkerhet, hälsa och miljöskydd.

 

Sikas medarbetares säkerhet och välmående har prioritet. Sika har en hållbar och socialt ansvarsfull verksamhet. Sika har ett särskilt ansvar att fullständigt följa lagar och internationella krav på hälsa, säkerhet och miljö i våra medarbetares, kunders och hela samhällets intresse, och för vår planets framtid. 

11. AFFÄRSRELATIONER
 • Säkerställ att leverantörer, servicefunktioner, agenter och distributörer följer dessa regler.
 • Följ kundernas regler i synnerhet vad gäller gåvor och representation även i de fall de är striktare än denna uppförandekod och din Policy för Gåvor och underhållning.

 

Sika förväntar att deras affärspartners och leverantörer agerar i enlighet med samma integritet och samma företagsetik. För att uppnå detta mål måste Sikas leverantörer följa Sikas Supplier Code of Conduct. Sika stödjer sina leverantörer med utbildningar och följer upp med frågeformulär och granskningar.

12. IMPORT OCH EXPORT
 • Följa gällande sanktioner samt icke-spridningsavtal, import-exportkontroll och regler om farligt gods.
 • ́ Garantera gällande tulldeklarationer och ha alla tulltillstånd som krävs.

 

Sika följer alla gällande handels- och tullregler. Olika nationella och internationella handelslagar begränsar eller förbjuder import och export av produkter eller tjänster. Dessa restriktioner är inte endast baserade på produkten, utan även på ursprungslandet eller destinationen och, ibland, kundens och leverantörens identitet (sanktioner). 

13. PENNINGTVÄTT
 • Var vaksam och rapportera omedelbart till överordnad eller till Controlling om du upptäcker tvivelaktiga penningtransaktioner.

 

Sika stödjer bekämpningen av penningtvätt. Penningtvätt innebär införandet av varor (inte bara kontanter) från kriminella verksamheter till den vanliga finansiella och ekonomiska cykeln. Penningtvätt är ett brott.

 

 

14. SÄKERSTÄLL ATT UPPFÖRANDEKODEN EFTERLEVS
 • Denna uppförandekod gäller för alla Sika-anställda. Alla anställda som börjar på Sika uppmanas att förbinda sig till dessa regler och informeras om deras betydelse.
 • Alla anställda i alla företag skall regelbundet, minst en gång om året, påminnas om dessa regler.
 • VD:ar i alla Sikas företag skall varje år bekräfta att hans/hennes företag uppfyller dessa regler.
 • Koncernen kommer regelbundet att hålla utbildningar och revisioner.

 

Corporate-avdelningen kommer att tillhandahålla erforderliga instrument och metoder, men att följa denna uppförandekod är alla chefsnivåers ständiga ansvar. Korrekt urval, utbildning och översyn av personal är också avgörande i detta avseende.

15. UPPRÄTTHÅLL FULLSTÄNDIG TRANSPARENS OCH HÅLL INTE TYST
 • Om DVarje transaktion måste deklareras och bokföras korrekt.
 • Informera din överordnade om potentiella stridigheter mot dessa regler.
 • Rapportera överträdelser av dessa regler till din överordnade, till HR eller en lokal chef eller – till nästa chefsnivå, om det finns behov. Du kan också meddela Corporate Compliance via mejl ([email protected]) eller via Sika Trust Line (https://sikatrustline.com).
 • Personer som rapporterar i god tro kommer att skyddas mot repressalier. Överträdelser av dessa regler kommer att möta disciplinära åtgärder.

 

På Sika står vi för ett öppet klimat och full transparens. Transparens om möjliga konflikter och eventuella överträdelser hjälper oss att upprätthålla denna uppförandekod. Transparens är också viktigt med avseende på korrekt dokumentering och bokföring av alla transaktioner. Vi uppmuntrar alla anställda att tala och när som helst informera överordnad, lokal HR eller ledningsgruppsmedlem om kritiska händelser i enlighet med de principer som framgår i Sikas förtroenderegler. Påstådda överträdelser undersöks noggrant och om de bekräftas får de disciplinära följder för inblandade personer (inklusive uppsägning, om det är aktuellt) medan de personer som rapporterat kommer att skyddas mot vedergällning om de rapporterar i god tro och med goda skäl.

16. FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL
 • Som chef, föregå med gott exempel och följ Uppförandekoden till fullo.
 • Arbeta med nolltolerans inom Ditt ansvarsområde.
 • Kräv genomsyn för att kunna åtgärda potentiella konflikter i ett tidigt stadium.

 

Att bestämma tonläget från toppen är ett viktigt element för att hålla Uppförandekoden vid liv. Det är viktigt att föregå med gott exempel och också att jobba enligt nolltoleransprincipen. Det innebär också en arbetsmiljö där potentiella konflikter hanteras öppet och konstruktivt.

17. GÅ EJ FÖRBI DESSA REGLER
 • Använd inte tredje part för att gå förbi dessa regler.

 

Kritiska händelser eller affärspraktiker ska inte överlämnas till tredje part (t.ex. agenter, distributörer, konsulter) för att dessa regler ska kunna överbryggas.

18. FRÅGA OM DU ÄR OSÄKER
 • Fråga alltid om du är osäker.

 

I många fall kan överträdelser av lagar eller internationella direktiv undvikas genom lämplig rådgivning. Fråga om du är osäker om vilket beslut eller vilken åtgärd du ska vidta, fråga andra först och få råd eller hjälp av din chef eller lämplig avdelning/funktion (t.ex. HR, Legal, Compliance eller Finance).

19. TUMREGEL: ”TIDNINGSREGELN”

När det inte finns någon specifik regel, eller om Du tvekar, kontrollera Ditt uppförande med den enkla ”Tidningsregeln”:
Skulle Du göra det om det skulle publiceras på Din lokala tidnings första sida, med alla detaljer?

 

Många av dessa regler kan vara specifika och kanske inte gäller för det aktuella fallet, men tidningsregeln är global och tillämplig. Den är ett bra test på om ett förhållningssätt är tillåtet eller inte.

20. ANVÄND PRINCIPEN ”FYRA ÖGON”
 • Allt som sker i Sikas namn – oavsett om det är på papper eller digitalt – måste undertecknas av två behöriga personer, även om lokala regler endast kräver en underskrift.
 • Om det sker via elektronisk kommunikation (mejl, textmeddelande osv) räcker det att en person skriver under. Men en andra person måste granska och godkänna innan det skickas.
 • Om det inte krävs enligt lokal lagstiftning får inte personliga sigill eller stämplar användas. Om sigill/stämplar används, lägg alltid till personlig signatur.

 

”Fyra ögon”-principen är en nyckelprincip för korrekt riskhantering och korrekt etiskt uppförande. Ett kompetent andra ögonpar skall gå igenom affärskommunikation och säkerställa en omsorgsfull beslutsprocess, med särskild vikt till denna Uppförandekod.