Sika följer strikt alla lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Företaget och alla anställda följer Sikas Uppförandekod, oavsett var de arbetar och vad deras funktion är, även om den är strängare än gällande lokala lagar.

Integritet och etik

Vi följer lagar och förordningar

Vi kompromissar inte med vår integritet

Vi har hög etisk standard i allt vi gör

Vi försäkrar att dessa principer följs

1. ATT FÖLJA LAGEN
 • Vi skall till fullo följa alla lagar och förordningar som kan hänföras till vår verksamhet.
 • Vi skall till fullo följa denna Uppförandekod även när den har högre krav än tillämpliga lagar.

 

Att till fullo följa tillämpliga lagar och förordningar är basen för all vår verksamhet. I tillägg till detta fastställer denna Uppförandekod regler som kan vara striktare än dessa lagar och förordningar. Det finns också interna regler som skall följas.

2. INGEN BESTICKNING, INGEN KORRUPTION
 • Undvik all form av aktiv eller passiv bestickning eller korruption.
 • Erbjud inte, och acceptera inte, någon form (kontanter, resor, gåvor etc.) av otillbörlig fördel (erbjudande, tillstånd, order, projekt etc.).

 

Bestickning och korruption kan ta sig många uttryck. Det kan vara kontanter, men det kan också vara en tjänst (resor, extravaganta gåvor av alla de slag). Avsikten är alltid att påverka mottagaren beslut i avsikt att få en otillbörlig fördel för den person eller verksamhet som erbjuder tjänsten. Det spelar ingen roll om det är Du som erbjuder, eller mottar, en sådan tjänst. Det spelar ingen roll vem motparten är (regering, företag eller enskild person). Förutom för normala gåvor och representation som inte avser att säkerställa en otillbörlig fördel (se Sektion 3) spelar det ingen roll hur stor eller liten tjänsten eller fördelen är. Det är fortfarande korruption och det är absolut förbjudet. uppförandekod

3. GÅVOR, REPRESENTATION OCH DONATIONER
 • Ge och acceptera bara gåvor och representation som är lagenlig, rimlig och följer de lokala skriftliga reglerna.
 • Sponsring och bidrag till välgörenhet tillåts i enlighet med de lokala skriftliga reglerna.
 • Sika ger inte bidrag till något politiskt parti eller till något politiskt syfte med mindre än att detta är godkänt av koncernledningen.

 

I nästan alla länder och på alla marknader är rimliga gåvor och representation (måltider, sport- och kulturevenemang etc.) en del av affärsverksamheten. De går över till att vara bestickning och korruption när de är avsedda att påverka mottagarens beslut. Resor eller flerdagsevenemang så väl som gåvor och representation som inbegriper myndighetspersoner är särskilt känsliga. Alla företag skall införa skriftliga regler baserade på gruppens modell för att vidare specificera vilka gåvor och vilken representation, såväl som vilken sponsring och välgörenhet, som är tillåtna inom ramen för denna Uppförandekod. Reglerna skall också följa myndigheternas restriktioner vad gäller de belopp som är aktuella.

4. RÄTTVIS KONKURRENS
 • Agera prestationsinriktat och rättvist på marknaden både gentemot kunder och leverantörer.
 • Diskutera inte, samarbeta inte och gör ej överenskommelser med konkurrenter avseende strategier, priser, marknad, kunder, produkter, produktion eller andra aspekter som är känsliga för marknaden.
 • Gör inte överenskommelser med Sikas kunder vad gäller deras återförsäljarpriser.
 • Kontrollera på förhand alla känsliga åtaganden (t.ex. exklusivitet, icke-konkurrens, joint ventures) med Corporate Legal eller med Er lokale juridiske rådgivare.
 • Missbruka inte en marknadsledande position.

 

Vi förutsätter fullt efterföljande av tillämplig kartell- och antitrustlagstiftning. Detta gäller speciellt alla slags diskussioner och överenskommelser på konkurrenter vad gäller pris och andra aspekter som är känsliga för marknaden. Särskild uppmärksamhet skall ges till informella samlingar, konferenser, mässor och möten i branschföreningar och vid diskussioner som involverar möjligheter till förvärv. I den mån kontakter med konkurrenter är tillåtna ska de som en regel skötas av en medlem i Sikas Senior Management.

5. UNDVIK INTRESSEKONFLIKTER
 • Undvik alla situationer som kan skapa en intressekonflikt mellan Dina personliga och Din familjs intressen och Sikas. Informera alltid Din överordnade om sådana konflikter.
 • Undvik all verksamhet som på något sätt konkurrerar med Sikas.

 

Utnyttja inte Sikas affärsmöjligheter för Din egen personliga vinning. Beslut som fattas som ombud för Sika får inte vara påverkade av personliga- eller familjeintressen. Ingen som helst aktivitet som konkurrerar med Sika är tillåten.

6. INGEN INSIDER-HANDEL
 • Använd inte konfidentiell, priskänslig information för att handla med Sika-aktier, optioner, eller andra liknande Sika-relaterade värdepapper.
 • Avslöja inte sådan information för tredje part.
 • Använd inte konfidentiell, priskänslig information för att handla aktier, optioner, eller liknande värdepapper rörande Sikas affärspartners. Avslöja inte heller sådan information för tredje part.

 

Att handla baserat på insider-information betyder att konfidentiell information används för att erhålla en otillbörlig vinst. Det är olagligt i Schweiz och i många andra länder. Insider-handel rör främst handel med Sika-aktier. Det är dock heller inte tillåtet att använda insider-information för att handla med aktier i bolag där Sika har en affärsmässig relation. Sikas ”Insider Trading Rules” ger mer utförlig vägledning särskilt med avseende på perioder med uppehåll i handeln.

7. SÄKERSTÄLL KONFIDENTIALITET / SKYDDANDE AV DATA
 • Skydda konfidentiella affärer, samt all teknisk och ekonomisk information rörande Sika.
 • Konfidentiell information delges endast de personer inom Sika som har ett behov av informationen.
 • Dela aldrig konfidentiell information med någon tredje part om det inte är nödvändigt av affärsmässiga skäl, och under förutsättning att ett sekretess-avtal gällande informationen har signerats.
 • Respektera konfidentiell information från tredje part.
 • Efterfölj gällande lagar för skyddande av data.

 

Att skydda Sikas know-how är ytterst viktigt. Även om Sika inte avser att förhindra det informationsflöde som krävs för verksamheten så är det av yttersta vikt att skydda Sikas know-how från otillbörligt användande. På motsvarande sätt respekterar vi konfidentiell information från tredje part.

8. SKYDDA SIKAS TILLGÅNGAR
 • Använd Sikas tillgångar (utrustning, datorer, bilar etc.) med försiktighet och endast för affärsverksamhet om inte annat godkänts av Din överordnade eller av företagets policy (ex vis bilpolicy).
 • Skydda dessa tillgångar från varje slag av missbruk (bedrägeri, stöld, förlust).


Sikas tillgångar skall endast användas för affärsverksamhet och skall behandlas med
försiktighet.

9. JÄMLIKA ARBETSFÖRHÅLLANDEN – INGA TRAKASSERIER, INGEN DISKRIMINERING
 • Sika-bolag skall till fullo uppfylla gällande arbets- och anställningslagar.
 • Behandla Dina underordnade och Dina kollegor rättvist och med respekt.
 • Diskriminera ingen på grund av ras, nationalitet, sexuell läggning, kön, ålder eller religion.

 

Att behandla varandra rättvist och med respekt är en självklar del av Sika-andan.

10. HÄLSA OCH SÄKERHET, MILJÖ
 • Uppfyll hälso- och säkerhetslagar och relevanta interna riktlinjer.
 • Uppfyll miljölagar och relevanta interna riktlinjer.

 

Sika har ett särskilt ansvar att till fullo följa lagar avseende hälsa och säkerhet så väl
som miljölagar och interna riktlinjer i de anställdas, kundernas och allmänhetens intresse, såväl som för miljön i allmänhet.

11. AFFÄRSRELATIONER
 • Säkerställ att leverantörer, servicefunktioner, agenter och distributörer följer dessa regler.
 • Följ kundernas regler i synnerhet vad gäller gåvor och representation även i de fall de är striktare än de regler som specificerats här.

 

Vi förutsätter att våra affärskontakter som levererar tjänster och produkter till oss delar samma etiska värderingar som vi har. Mer detaljer finns att läsa i Sikas ”Uppförandekod" för leverantörer”

12. ANVÄND PRINCIPEN ”FYRA ÖGON”
 • Alla åtaganden i Sikas namn skall göras med gemensamt undertecknande och får endast göras i enlighet med lokala myndigheters regler.
 • I händelse av elektronisk kommunikation, säkerställ ”fyra ögon”-principen genom att en andra person går igenom dokumentet innan avsändande.
 • Med undantag av om detta är ett lagkrav; använd inte sigill eller personliga stämplar som ersättning för Ditt undertecknande.

 

”Fyra ögon”-principen är en nyckelprincip för korrekt riskhantering och korrekt etiskt uppförande. Ett kompetent andra ögonpar skall gå igenom affärskommunikation och säkerställa en omsorgsfull beslutsprocess, med särskild vikt till denna Uppförandekod.

13. GÅ EJ FÖRBI DESSA REGLER
 • Använd inte tredje part för att gå förbi dessa regler.

 

Tveksamt uppförande eller tveksamma affärsmetoder får ej delegeras till tredje part
(t.ex. agenter, distributörer, konsulter etc.) i avsikt att gå förbi dessa regler.

14. UPPRÄTTHÅLL FULL GENOMSYN
 • Om Du tvekar, fråga alltid först.
 • Tillkännage och redovisa alla transaktioner.
 • Informera Din överordnade om potentiella risker till konflikt med dessa regler.
 • Rapportera överträdelse av dessa regler till Din överordnade och till en medlem av koncernledningen och/eller koncernens juridiska avdelning.
 • Du som rapporterar kommer att skyddas. Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot dem som agerar mot dessa regler.

 

Genomsyn rörande potentiella konflikter och upptäckta övertramp hjälper till att styrka denna Uppförandekod. Genomsyn är också viktigt när det gäller att på ett adekvat sätt dokumentera och redovisa alla transaktioner. Överträdelser kan komma att rapporteras till Din överordnade och till koncernen. Påstådda överträdelser kommer att undersökas grundligt och, i det fall de bekräftas, kommer att följas av disciplinära åtgärder för personen i fråga (i förekommande fall uppsägning) och den rapporterade personen kommer att skydda

15. FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL
 • Som chef, föregå med gott exempel och följ Uppförandekoden till fullo.
 • Arbeta med nolltolerans inom Ditt ansvarsområde.
 • Kräv genomsyn för att kunna åtgärda potentiella konflikter i ett tidigt stadium.

 

Att bestämma tonläget från toppen är ett viktigt element för att hålla Uppförandekoden vid liv. Det är viktigt att föregå med gott exempel och också att jobba enligt nolltoleransprincipen. Det betyder att arbetsmiljön skall vara sådan att eventuella konflikter bemöts öppet.

16. SÄKERSTÄLL ATT KODEN EFTERLEVS
 • Alla nyanställda i Sika skall bekräfta att denna kod efterlevs.
 • Alla anställda i alla företag skall regelbundet, minst en gång om året, påminnas om dessa regler.
 • VD:ar i alla Sikas företag skall varje år bekräfta att hans/hennes företag uppfyller dessa regler.
 • Koncernen kommer regelbundet att hålla utbildningar och audits.

 


Denna Uppförandekod gäller alla Sikas medarbetare. Koncernen kommer att tillhandahålla nödvändiga verktyg och metoder för att reglerna skall kunna följas men det är företagsledningens ansvar att så sker. I detta avseende är de nödvändigt att på ett adekvat sätt välja, utbilda och följa personalen.

17. TUMREGEL: ”TIDNINGSREGELN”

När det inte finns någon specifik regel, eller om Du tvekar, kontrollera Ditt uppförande med den enkla ”Tidningsregeln”:
Skulle Du göra det om det skulle publiceras på Din lokala tidnings första sida, med alla detaljer?

 

Då många av dessa regler kan vara specifika och kanske inte täcker det aktuella fallet, ”Tidningsregeln” är en regel som kan förstås och appliceras globalt. Den ger en hälsosam test på huruvida ett agerande är tillåtet eller inte. Och, om Du tvekar, fråga innan Du agerar.