Sikas framgång är inte bara beroende av att följa rätt strategi, utan är lika mycket baserad på alla medarbetares förtroende och engagemang. Sikas resa till globalt ledarskap bygger på företagets filosofi och Sika Spirit.

Sika Spirit är synonym men de starka värderingar och principer som utgör företagets DNA. Fem principer uttrycker företagskulturen och är grunden för framtida framgångar.
 

Våra värderingar och principer

Kunden först

Sika är dedikerade att tillhandahålla och upprätthålla högsta kvalitetsstandarder med sina produkter och tjänster. Engagemanget för innovation gör att Sika inte bara kan uppfylla de aktuella kraven utan också förutse framtida förväntningar. Alla Sika-lösningar är designade med kunden i åtanke och för att bygga långvariga och ömsesidigt gynnsamma relationer snarare än fokusera på kortvarig verksamhet. Denna inställning betonas av företagets påstående: Building Trust. Sika är stolt och tacksamt över att dess åtagande att uppfylla varumärket löfte varje dag har lett till att Sika-triangeln, den 100 år gamla visuella symbolen, har blivit synonym med prestanda, kvalitet, tillförlitlighet och service över hela världen.

Våga satsa på innovation

Sikas framgång och anseende utgår från vår långa innovationstradition. Därför är vår kärnverksamhet inriktad på vår innovationsförvaltning och vårt fokus på att ta fram kvalitetsprodukter och de bästa lösningarna för våra kunder. Vi har institutionaliserat Sikas process för produktframställning med ett starkt fokus på att ständigt utveckla nya produkter, system och lösningar för limning, tätning, dämpning, förstärkning och skydd inom våra definierade målmarknader.

Genom att investera i våra erkända teknikcentra och laboratorier runt om i världen kan vi dra nytta av vårt världsomfattande nätverk av partner, leverantörer och forskare, samtidigt som vi uppfyller vårt löfte om att vara nära våra kunder, överallt.

Hållbarhet och integritet

Sika har ett långsiktigt perspektiv på verksamhetens utveckling och agerar med respekt och ansvar gentemot sina kunder, intressenter och anställda. Sika arbetar med ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet, miljö, rättvis behandling, socialt engagemang, ansvarsfull tillväxt och värdeskapande.

Hållbarhet är en nyckelkomponent i företagets innovationskraft. För såväl byggnader som industriella applikationer arbetar Sika för att förbättra hållbarheten och både energi- och materialeffektivitet. Företaget göra allt för att bidra till att minska resursförbrukningen både inom företaget och för sina partners som använder Sikas produkter. Sikas initiativ och framsteg organiseras enligt Global Reporting Initiative.

Centralt är att Sika sätter säkerheten först. Anställdas och partners välbefinnande och hälsa är en förutsättning för att Sika ska lyckas. Att skapa säkra arbetsmiljöer är alltid högsta prioritet.

Sika förbättrar sociala och ekonomiska framsteg i alla länder och samhällen där vi finns. Sika stöder aktivt sociala projekt i lokala samhällen. Som medlem i FN: s Global Compact är företaget engagerat i global hållbar utveckling.

Medbestämmande och respekt

Vi tror på våra anställdas kompetens och entreprenörskap. Vi främjar förtroendefulla och respektfulla arbetsrelationer och kontrollerar inte verksamheten på rent formella sätt. Vi tycker om att arbeta i nära partnerskap med varandra och med våra kunder, leverantörer och intressenter.

Vårt arbetsklimat kännetecknas av ambition och inspiration. Vi gör det möjligt för våra anställda att utveckla och föreslå nya idéer. Vi delegerar beslut och ansvar till rätt kompetensnivå.

Vi strävar efter att driva våra organisationsenheter på ett sätt som är så decentraliserat som möjligt och att skapa platta organisationer med breda kontrollområden. Våra anställdas utbildning och utveckling är något som vi naturligtvis prioriterar högt. Vi strävar efter att utveckla våra framtida ledare och vi befordrar ofta interna kandidater.

Resultatstyrd ledning

Vi strävar efter framgång och är stolta över att ständigt uppnå utmärkta resultat och överträffa förväntningarna på våra marknader. Vi följer vår vision och våra mål noga och ur ett långsiktigt perspektiv.

Vi tror på eget ansvar inom vårt företag. Uppgifter och projekt tilldelas på ett tydligt sätt. Det övergripande vinst- och förlustansvaret ligger hos den administrativa chefen.

Sika har inrättat överskådliga riktlinjer för det ekonomiska resultatet, som följer en definierad strategi. Resultatutvärderingen baseras på marknadsandelar, ökad försäljning, lönsamhet och kapitaleffektivitet.