Linjära fogtätningar är passiva brandskyddssystem som ser till att ett avskiljande element behåller sitt brandmotstånd samt, om och när det är relevant, ger visst rörelseutrymme. Linjära fogtätningar återfinns i väggar, golv och övergången mellan väggar och tak eller väggar och golv.

En brandhämmande linjärtätning kan skapas på olika sätt:

Det vanligaste är att använda en brandhämmande fogmassa i kombination med en vanlig bottningslist i PE. I dessa fall ger enbart fogmassan normalt tillräckligt brandmotstånd medan bottningslisten betraktas som överflödig.

Ett annat alternativ är att använda en brandhämmande bottningslist (oftast tillverkad i ett oorganiskt brandhämmandematerial som mineralull) och kombinera den med en fogmassa av standardtyp. I dessa fall är det linjärtätningens bottningslist som står för brandmotståndetmedan fogmassan medger viss rörelse, tätar mot vattenoch ger mekaniskt skydd.

Det tredje alternativet är att täta fogen med brandhämmande expanderande skum. En sådan lösning rekommenderas endast för fogar med mycket begränsad rörelse som inte exponeras för vatten, UV-strålning eller mekanisk påverkan.

Linjär brandfogning – Användningsområden

EN 13501-2 definierar i vilka situationer en linjär brandfogningsom testats i en viss riktning kan tillämpas i andra riktningar. Tabellen nedan visar en förenklad version av dessa definitioner. I praktiken innebär det att vertikala fogar i väggar (B) och horisontella fogar i väggar (C) endast har testats om respektive riktning har testats. Fogar mellan innertak och väggar (D) omfattas däremot av testresultaten för tätningar för fogar igolv (A).

A = Fog i horisontellt testupplägg (golv)

B = Vertikal fog i vertikalt testupplägg (vägg)

C = Horisontell fog i vertikalt testupplägg (vägg)

D = Horisontell väggfog som angränsar till ett golv, innertak eller yttertak (övergång)

Sortiment för linjär brandtätning

Personalporträtt Peter Walter

Peter Walter

Nordic Fire Expert

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt Jörgen

Jörgen Backman

Produktchef, Lim och fog

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA