2022
Tyresö, Stockholm

Bakgrund

Installation av passivt brandskydd i Flerfamiljshus

Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, växer ett nytt område med drygt 400 bostäder fram. Byggaktören
SPG ska dels bygga fyra lamellhus, som ska innehålla bostadsrätter på mellan 1-4 rum och kök. Detta kallar de kvarteret Almandinen. NCC ska på uppdrag av Scandinavian Property Group (SPG) bygga 145 bostadsrättslägenheter i Tyresö kommun, Projektet går under namnet Brf
Almandinen och är beläget i närheten av Tyresö centrum.

Varför installera passivt brandskydd

Det räddar liv och tillgångar. Det passiva brandskyddet förhindrar att branden sprids eller begränsar brandspridning, bibehåller byggnadens stabilitet och säkrar utrymningsvägarna så att de som befinner sig i byggnaden kan ta sig ut och sätta sig i säkerhet.

 

Sikas lösningar

Sika tillhandahåller heltäckande lösningar för brandskydd i kommersiella och offentliga byggnader, bostäder, stålkonstruktioner mm. Med våra brandhämmande fogmassor, fyllmedel och bottningsmaterial för linjärbrandfogning samt lösningar för brandtätning av genomföringar kan du skapa säkrare byggnader och infrastruktur.

I detta projekt med Kv. Almandinen har entreprenören, Södertörns Brandtjänst, i uppdrag att installera passivt brandskydd i rörschakt, slitsbottnar, ventilationsschakt, radiatorrör och elnischar samt brandisolering i garage.

 

Vad är viktigt när det gäller passivt brandskydd

Att uppfylla dom regler och krav som vi har i Sverige. Boverket förklarar och beskriver detta i BBR kap.5. Här kan vi utläsa att byggnader ska delas in i brandceller och dessa ska utformas så att ett tillfredställande skydd mot spridning av brand och brandgaser uppfylls.

Tekniska genomföringar ska skyddas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion. Funktionskraven som ska uppfyllas är:

Bärförmåga (R)

Integritet (E)

Isolering (I)

Det är viktigt att välja rätt brandtätningssystem, och följa dess dokumentation (montageanvisningar, beskrivningar etc.), beroende på vilken typ av installation som bryter den avskiljande konstruktionen (brandcellen). Brandtätningssystemen ska vara testade efter rätt standarder och ha giltiga certifieringar. Sikas produkter för passivt brandskydd uppfyller dessa krav med giltiga certifikat(ETA) och beskrivningar som är lättillgängliga via Sikas digitala handbok.

FAKTA -
Kv Almadinen

Bygge av Almandinen startade våren 2021, färdigt under andra
kvartalet 2023.

Totalt fyra lamellhus, som ska innehålla totalt 145 i bostadsrätter
på mellan 1-4 rum och kök.

Affären uppgår till cirka 200 miljoner kronor.

Fasaderna muras med tegel enligt tekniken ”vilt förband”, det
innebär att man varvar att lägga murstenar med kortsida respektive
långsida utåt – för att skapa liv och variation.

 

Projektdeltagare

Byggherre/Ägare:
SPG

Huvudentreprenör: 
NCC AB

Entreprenör, Passivt brandskydd:
Södertörns brandtjänst

Materialleverantör
Sika Sverige AB

Teknisk support & utbildning
Sika Sverige AB

passivt brandskydd

Kv Almadinen, Tyresö

Personalporträtt Peter Walter

Peter Walter

Nordic Fire Expert

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA