2015
Riksväg 40

Beställare / bakgrund

Ulricehamnstunneln är en del av den 17 km långa sträcka på Riksväg 40 mellan Dållebo-Hester, som gjordes om till motorväg.

Syftet med utbyggnaden till motorväg var att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten, förbättra boendemiljön omkring, verka för ett uthålligt transportsystem och att stärka regional utveckling. Riksväg 40 är huvudförbindelsen mellan Göteborgsregionen och Jönköping.  

Projektbeskrivning

Sträckan Dållebo-Hester på väg 40 var den sista  vägsträckan på hela vägen mellan Göteborg och Stockholm att bli uppdaterad till  motorvägsstandard och därmed bli helt mötesfri. Veidekke Entreprenad fick i oktober 2012 uppdraget av Trafikverket att uppföra etapp 2 (av tre) för en fyrfältsväg längs väg 40 mellan Borås och Ulricehamn. Vägsträckan är 7,2 kilometer med sju broar och denna bergtunnel bestående av två stycken 400 meter långa tunnelrör.

 

Projektkrav

Området för projektet är värdefull natur- och kulturmiljö, med artskyddade och fridlysta djur och växter och ett värdefullt grundvattenmagasin som inte får påverkas.

Berget är relativt uppsprucket och för att undvika påverkan på grundvattennivån injekteras berget före sprängning. 

För att förhindra inläckage av vatten i den färdiga tunneln förses takvalven med ett bergförankrat tunnelmembran med ett ytskikt av sprutbetong.

 

Sikas konstruktionslösningar

På Ulricehamnstunneln tillämpas Sikas fulla tunnelkoncept med bergs-injektering (Sika iSystem), bultbruk, tunnelmembran, fogband, sprut-betongaccelerator, fiber och reparationssystem för betongelement. Tunnelkonceptet innehåller produkter som är optimerade och kompatibla att användas som ett system.

Installationen av tunnelmembranet har fungerat smidigt och snabbare än planerat, med ett mycket bra spänn på membranet. 

Det installerade membranet sprutas in med sprutbetong och Sika utförde i ett tidigt skede provning på arbetsplatsen ihop med betongleverantören för att optimera receptet ihop med sprutbetongacceleratorn. På projektet är man mycket nöjd med resultatet tack vare en relativt låg och stabil dosering av accelerator även vintertid, liten mängd återstuds och en bra hållfasthetsutveckling.

 

 

Projektdeltagare

Ägare
Trafikverket

Betongleverantör
Färdig betong

Entreprenör
Veidekke Entreprenad