2022
Lidingö, Stockholm

Bakgrund

Betongrenovering som fördubblar livslängden
Käppalaverket på östra Lidingö ägs och drivs av Käppalaförbundet och renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner. Käppalaverket är inte bara ett avloppsreningsverk, utan även en resursutvinningsanläggning.

Förutom att rena avloppsvatten tar Käppalaförbundet också vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam, biogas och värme som vi återför till samhället. Det slam som blir kvar efter reningsprocessen bryts ner i rötkammare och bildar metan och koldioxid, det vill säga biogas. Biogasen förädlas och används som fordonsbränsle till SL:s bussar (Stockholms Lokaltrafik).

Projektbeskrivning
 

Frijo AB, BESAB och Sika - en kombination av långt samarbete och erfarenhet

Käppalaförbundet underhåller och förnyar kontinuerligt sin anläggning. Under tiden 2022-2024 har turen kommit till två av Käppalaförbundets rötkammare. Dessa har varit i drift sedan 1969 och har stort renoveringsbehov. Rötkamrarna som var och en har en volym på cirka 9 000 kubikmeter kommer genomgå inspektion och underhåll för att säkra en hållbar slamhantering och gasproduktion även i framtiden. I denna fas av projektet där renovering av ytskiktet i rötkamrarna är nästa steg, är WSP konstruktörer och Frijo AB huvudentreprenör.

Rötkammare är en väldigt tuff miljö för bruk och här blev Sikas produkt föreskriven. I detta läge kopplades BESAB på då de både har ett sedan länge framgångsrikt samarbete med Frijo AB samt stor erfarenhet av att arbeta med Sikas produktkatalog.

Innan det var dags för bruk genomfördes ett noggrant arbete med vattenbilning för att skapa rätt förutsättningar.

 

 

Sikas konstruktionslösning

Förutsättningarna i detta projekt styrs till största delen av den aggressiva miljön i rötkammaren. Anläggningen har varit i drift i 50 år och för att klara av 50 år till behövs ett ytskikt som tål en tuff miljö.

Kravet från beställare är att ytskiktet ska vara motståndskraftigt mot höga halter av svavel. Konstruktör i projektet har varit WSP. Till detta projekt har de föreskrivit Sika MonoTop®-4400 MIC eller liknande. Sika MonoTop®-4400 MIC är ett 1-komponent, högpresterande, kalciumaluminats- reparationsbruk särskilt utformad för reparation och skydd av ny eller befintlig konstruktion från biogen svavelsyrakorrosion.

Det är speciellt lämpligt för:
Avlopp (rör, brunnar, pumpstationer)
Huvudstamavlopp, uppsamlare
Avloppsreningsverk
Rötkammare

Detta bruk är unikt på svenska marknaden och har inga motsvarigheter hos konkurrenter.

Innan arbetet med nya ytskiktet drogs igång genomfördes en utbildning på BESABS anläggning med experter från Sika Sverige och Sika Schweiz där förarbete, applicering och handhavande gicks igenom.

FAKTA - KÄPPALAVERKET

Årsproduktion: 6,6 miljoner kubikmeter biogas

Fordonsgasen som produceras räcker till att driva cirka 100 bussar varje dag.

Genom att köra dessa bussar på biogas istället för på diesel beräknas de
fossila koldioxidutsläppen minska med cirka 9 000 ton per år.

 

Projektdeltagare

Byggherre/Ägare:
Käppalaförbundet

Huvudentreprenör: 
Frijo AB

Entreprenör, ytskikt:
BESAB

Konstruktör:
WSP

Materialleverantör
Sika Sverige AB

Teknisk support & utbildning
Sika Sverige AB

Skyddsbeläggning bergrum

Käppalaverket, Lidingö

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment