KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR NYBYGGNAD OCH RENOVERING AV PARKERINGSHUS

Parkeringsgarage

Letar du efter en partner som kan erbjuda kompletta lösningar för nybyggen och renovering av parkeringshus? Med sin breda portfölj är Sika den rätta partnern som hjälper dig att skydda din byggnad oavsett om du behöver välja rätt blandning för betongen, välja rätt tätningsmembran för källaren, hitta de perfekta tätningssystemen för yttertak, montera den perfekta fogtätningen eller reparera och skydda din betong. 

PARKERINGSHUS IDAG

Dagens mobila samhälle har skapat ett stort behov av parkeringsutrymme, särskilt i de växande storstadsområdena och vid flygplatser. Det innebär att ständigt mer parkeringsutrymme måste skapas. Det kan ske genom att bygga nya parkeringshus och genom att utöka och renovera befintliga parkeringar.

VAR VILL DU PARKERA?

Bra parkeringshus är utformade för att uppfylla användarnas krav på att känna sig trygga, att miljön känns välkomnande, samt att bilen står säkert. Om människor får välja själva ställer de sig alltid på en väl upplyst parkeringsplats där de känner att deras bil är väl synlig och står säkert.

Broshyren nedan innehåller information om bl.a.

Golv- och beläggningssystem

Detalj- och fogsystem

Fogtätningssystem för fasader och fabrikstillverkade betongelement

Tätningssystem för källare

Betongrenoveringssystem

Taksystem

 

Parkeringshus vid nybyggnation

UNDERSÖKNING OCH ÖVERSIKT ÖVER BEFINTLIGA PARKERINGSHUS

Parkeringshus med flera våningar och under jord utsätts för många olika påfrestningar. För att fastställa grundorsakerna till dessa påfrestningar och försämringar är det därför mycket viktigt att genomföra en professionell tillståndsbesiktning och bedömning.

Det är självfallet viktigt att väga kostnaderna för undersökningsarbetet mot de fördelar som den erhållna informationen ger, men en lämplig besiktning och bedömning är ofta nyckeln till ett framgångsrikt underhåll samt en förlängd användningstid för ett befintligt parkeringshus.

NYBYGGNATIONER

Moderna parkeringshus utgör en väsentlig och integrerad del av en stads arkitektur. De byggs ofta snabbt med prefabricerade byggelement där så mycket som möjligt av konstruktionerna tillverkas utanför byggplatsen så att störningarna i området minskas. I nya parkeringshus kombineras därför vanligen förtillverkade betong- eller stålstommar med däck och trappor av armerad betong till samverkanskonstruktioner. Ett tillräckligt skydd för nybyggda parkeringshus förebygger behovet av framtida kostnadsintensiva renoveringar.

RENOVERING

De flesta befintliga parkeringshus med flera plan har byggts sedan 1940 och de består huvudsakligen av armerade betongkonstruktioner, och många har redan uppvisat tidiga tecken på förslitning, konstruktionsfel och säkerhetsbrister. Det beror på dålig utformning, dålig konstruktion, låga standarder förunderhåll och reparation, eller en kombinationav alla tre sakerna.

Exponeringen påminner om den som broar utsätts för och som ett resultat har förslitning, särskilt korrosion i förstärkningar på grund av avisningssalter, haft en stor effekt på hållbarheten. Det har varit nödvändigt att stänga många områden och till och med hela parkeringshus för kostsamma reparationer eller återställande. Dessa dåliga upplevelser betonar behovet av ett förbättrat utförande när det gäller utformning, utförande och de material som väljs, för att garantera prestandan och säkerheten i nya och befintliga parkeringshus.

...eller kontakta oss direkt.

Andre Mac Donald

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

System för mellandäck

System för takdäck och utsatta områden och ramper