Förbättra kundvärdet, minska miljöpåverkan och ta ett socialt ansvar

Som ett globalt företag är Sika engagerade i hållbar utveckling. Företaget respekterar sitt ansvar genom att erbjuda hållbara lösningar för energieffektiva konstruktioner och miljövänligare fordon. Vi arbetar också många projekt och åtgärder som syftar till att öka koncernens affärsmässiga, sociala och ekologiska hållbarhet.

Sika Sustainability Strategy

Hållbarhetsstrategi

Sika arbeta med att kontinuerligt mäta, förbättra, rapportera och kommunicera hållbart värdeskapande. ”Mer värde, mindre påverkan” hänvisar till Sikas åtagande att maximera värdet på våra lösningar och bidrag till alla intressenter samtidigt som man minskar risker och resursförbrukning.

Sex strategiska mål fokuserar på ekonomiska resultat, hållbara lösningar, lokala samhällen / samhälle, energi, vatten / avfall och arbetssäkerhet. Hållbarhet är en av Sikas viktigaste strategiska pelare som används som en konkurrensfördel för alla intressenter.

ÖGNI Project Vienna

Hållbara lösningar

Sikas mål fokuserar på att förse kunderna med innovativa lösningar som ökar effektiviteten, hållbarheten och estetiska tilltalandet av byggnader, infrastrukturkonstruktioner, installationer och fordon. Sikas lösningar utvecklas för att hjälpa kunderna att göra en positiv miljöpåverkan eller att hantera klimatrelaterade problem.

Triple Bottom Line rapportering

John Elkington började mäta hållbarhet under mitten av 1990-talet genom att omfatta ett nytt ramverk för att mäta prestanda. Denna redovisningsram, kallad trippelbottenlinjen (TBL), gick utöver de traditionella kategorierna av vinst, avkastning på investeringar och aktieägarvärde för att inkludera miljömässiga och sociala dimensioner. Sika arbetar med de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av rapportering hållbarhetsmål.

Sika China – Project Team in front of Suzhou Center

Ekonomiska
Dimensionen

Sika har ett långsiktigt perspektiv på utvecklingen av verksamheten. Hållbarhet är en nyckelkomponent i företagets innovationsdrift. För byggnader och industriella applikationer förbättrar Sika hållbarheten och förbättrar både energi och materialeffektivitet.

Environmental Dimension

Miljö
Dimensionen

 

Effektiv användning av energi och naturresurser är avgörande för en hållbar utveckling. Sika syftar till att minimera påverkan på klimatförändringarna genom att minska energiförbrukningen, med den positiva effekten av att sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften.

Social Dimension

Sociala
Dimensionen

Socialt ansvar är en nödvändig del av framgången. Med tanke på våra skyldigheter deltar Sika aktivt i hållbara och humanitära utvecklingsprojekt, antingen som medlem i internationella organisationer eller direkt på plats.

Sika GRI Report

GRI Standards

Läs Sikas senaste GRI-rapport. Informationen i denna rapport har upprättats i enlighet med GRI-standarder "Core". Detta är Sikas sjätte GRI-rapport och den är för kalenderåret 2018.

Sika GRI Report

FNs Globala Mål

Sika bidrar till FNs 2030-agenda för hållbar utveckling med fokus på åtta av de 17 målen. Bland annat påverkar både bygg- och bilindustrin starkt dessa mål.

Employees from Sika Chile

Sikas Uppförandekod

Sikas “Code of Conduct” definierar de standardar och regler för hur företaget och dess anställda ska agera. .

Kontakta oss som jobbar med hållbarhet

Anders Larsson

Kvalitets- & Miljöchef

Tina Blix

Sustainability and Quality Project Manager